Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Caravanstalling Liberty

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. Toepasselijkheid
2. Stallingsjaar/Openingstijden
3. Geboden, Verboden
4. Aansprakelijkheid/Verzekering
5. Betalingen

1. Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling Liberty, hierna te noemen Liberty, als verhuurder van stallingruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, auto e.d.) stalt bij Liberty.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingovereenkomst tussen Liberty en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier/contract door de huurder, waar bij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De stallingovereenkomst tussen Liberty en huurder komt per direct te vervallen indien Liberty in opdracht van de overheid zijn activiteiten dient te staken.
 • De stallingovereenkomst kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.
 • Aanhangers en andere te trekken objecten dienen voorzien te zijn van een neuswiel.
 • Caravans langer dan 7m incl. Dissel kunnen wij helaas niet plaatsen; let u hierop bij de eventuele aanschaf van een andere caravan.

2. Stallingjaar/Openingstijden

 • Het stallingjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
 • Een afwijkend stallingjaar of een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met Liberty worden overeengekomen.
 • De stalling is alleen geopend op afspraak van maandag t/m zaterdag;
  Maandag/Woensdag/Vrijdag 17.00 – 20.00 uur
  Dinsdag/Donderdag/Zaterdag 08.30 – 11.30 uur
 • Op zon- en feestdagen en in de periode 1 november tot 1 maart zijn wij gesloten.

3. Geboden, Verboden

 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. Liberty zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel. Liberty houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
 • De huurder dient GASFLESSEN, Jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Brandstoftanks van auto’s waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan zich zonder toestemming in de stallingruimte te begeven.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingruimte of op het parkeerterrein onderhoudswerkzaamheden aan caravan, auto of boot te verrichten. Ook tussentijds starten of spullen in of uitladen is niet mogelijk.
 • Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingruimte wordt niet verwarmd.
 • Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling of terug te brengen, dient u dit tenminste 3 werkdagen van tevoren te melden bij Liberty, met vermelding van uw naam en clientnummer. Bij het ophalen van uw gestalde object dient u zicht te legitimeren.

4. Aansprakelijkheid/Verzekering

 • De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • Liberty is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan zaken die Liberty, of iemand anders namens Liberty, vervoert (bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt), bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.

5. Betalingen

 • Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde jaar huur door Liberty te zijn ontvangen.
 • Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 oktober tot en met 30 september, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
 • Liberty heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 oktober van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Liberty zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 11,5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Liberty worden verhaald op de huurder.
 • Liberty heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk.
 • Bij onenigheid tussen u en onze stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
 • De huur van de stalllingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt, ma verkregen goedkeuring van Liberty kan de nieuwe eigenaar zijn object eventueel bij Liberty stallen. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden de stallingvoorwaarden na te leven.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie in verband met de prijs berekening van het daarop volgend stallingjaar.